Drobečková navigace

Úvod > Škola > O škole

O škole

Informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Věžnice tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou. Nachází se na cestě mezi Polnou a Šlapanovem v klidné části obce. Výuka ZŠ probíhá ve dvou třídách spojenými ročníky (1. - 2.) a (3. - 5.). Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

Zřizovatel školy:  Obec Věžnice. Usnesením zastupitelstva obce Věžnice č. 6/1 ze dne 25. 9. 2002 podle § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 18/2000 Sb., o obcích, podle § 14 odst. 2 a § 24 odst. 4 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 1. 1. 2003 je Základní škola a Mateřská škola ve Věžnici, okres Havlíčkův Brod zřízena jako příspěvková organizace.

Informace o studiu

Co nabízíme:

 • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
 • Nízký počet dětí ve třídě umožňující individuální přístup při vyučování.
 • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
 • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
 • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
 • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
 • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení...
 • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.
 • Vytváříme žákům podmínky pro vlastní objevování - práce s počítačem, internetem, encyklopediemi.
 • Poznáváme přírodu, jsme její součástí a chráníme ji.
 • Učíme se rozlišovat podstatné a nepodstatné věci.
 • Učíme se anglický jazyk od 2.ročníku.
 • Vyžití ve volném čase -  zájmových kroužků.
 • Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
 • Zdůrazňujeme kromě znalostí a dovedností také hodnoty a postoje - tolerance, ohleduplnost, zodpovědnost..
 • Žáci se učí ohodnotit svoji práci.
 • Postupně vytváříme ve škole klima založené na důvěře, spolupráci, partnerství a bezpečí.

Učební plány

1. - 5. ročník: ŠVP ZV

Náš cíl

Vytvořit podmínky pro to, aby děti strávily svých prvních pět let školní docházky v harmonickém prostředí a zároveň byly dobře připraveny na bezproblémový přestup na plně organizovanou školu.

Historie školy

V 70. letech 18. století byla v Dolní Věžnici postavena německá škola, kterou navštěvovaly též děti českých rodin i rodin české Horní Věžnice, v níž byla pak postavena roku 1884 vlastní česká škola honosící se heslem „Bohu, vlasti, národu“.

Současná škola se nachází na místě školy německé a jsou v ní spojeny jak základní, tak i mateřská škola v jeden právní subjekt.